Hold ud, hold ud, hold ud !! (29)

   fortsat

    33. Jeg vil ud med manér!

– og det kommer jeg sandsynligvis ikke, for dét har den ansvarlige for de mange års ‘fængsling’ helt tydeligt ingen intention om.

For ikke at forstyrre påskens højtid, havde jeg ventet indtil natten efter 2. påskedag med at sende biskoppen følgende mail:

Til  Czeslaw Kozon
biskop af København

For over en uge siden henvendte jeg mig til dig, og du krøb uden om et svar gennem formuleringen: “Vi må finde en anden kommunikationsform”.
Straks bad jeg dig om forslag til, hvilken form du kunne forestille dig, men indtil nu har jeg intet hørt fra dig. Ved afslutningen af påskehøjtiden må jeg derfor benytte mig af gængs kommunikationsvej og tilmaile dig som nu følger:
Dommen fra Signaturaen i  Rom, – ikke over mig,  men over dig, – er ikke AFSLUTNINGEN på et forløb, men BEGYNDELSEN til en forestående oprydning.  Som du skrev til min advokat 12. april 2016 ‘vil afgørelsen fra Signaturaen afklare mange ting’.  Afgørelsen foreligger nu. “Afklare mange ting” skal derfor nu påbegyndes!

Som hjælp til din hukommelse opstiller jeg gerne ret så ‘mange ting’:
1. din kirkerets-ulovlige suspension af mig (og andre, foråret 2010-2011), som hængte mig ud til folkedomstolen.
2. din manglende reaktion overfor Nadia Tecza (og Birgitte Tecza) på deres falske beskyldninger mod mig  (januar 2011)
3. din tavshed m. h. t. min pensionering som sognepræst (2011) , hvor du, – skønt dokumentation på frivillighed foreligger, – ikke offentligt modsagde “tvunget på pension”, hvilket  er at opfatte som ansøgning om pension under falske forudsætninger hvilket dermed tvivlsomgør processen.
4. din grundløse tilbagekaldelse af din godkendelse af Montfortkommunitetet, som på ingen måde havde haft nogensomhelst ulovlig fremtræden, hvilket igen gav anledning til ydmygelse og mistænkeliggørelse af mig.
5. din kirkeretligt ulovlige hængen mig ud i den totale offentlighed ved offentliggørelse af den af dig konstruerede personalesag, som du forkyndte, ikke bare for de implicerede, men for hele kongeriget Danmark ved at sætte dine uhyrlige bestemmelser på kirkens officielle hjemmeside (2013)
6. din totale mangel på beskyttelse af mig som din præst, påvist ved fra bispedømmet uimodsagte  overskrifter i pressen som f. eks “Stephen Holm blev fjernet efter beskyldninger om overgreb på børn” (2012),  “Biskop bandlyser sexanklaget præst” / “Biskop undsiger anklaget katolsk præst” (2013),  “Stephen Holm er tidligere katolsk præst” (2014).
7. din hængen mig ud i min ny menighed i Køge, hvor du forbød mig, – udover dine ulovlige bestemmelser, – at være sekretær i menighedsrådet og foreslå salmer (2014)
8. dine videre krænkelser af min person, beskrevet i min advokats henvendelse til dig, osse via den kirkelige domstol og Nuntiaturet, –  fra 08. juni 2015 til overfor citerede skrivelse af 12. april 2016, – uafsluttet.
9. din aktuelle mangel på enhver form for undskyldning i din offentliggørelse, – i øvrigt med faktuelle fejl, – af Signaturaens dom over dig af 23. marts 2018.
10. din aktuelle mangel på ethvert initiativ til offentligt at gøre godt, hvad du gennem otte år har forvoldt af ondt.

Da vi åbenbart ikke kan kommunikere, må jeg have min advokat ‘på banen’. Nu, hvor det helt klart fra Rom er markeret, at du har handlet kirkerets-stridigt overfor mig, vil advokatregninger for den mig  nødvendige bistand for, at min retssikkerhed ikke skal lide tort, blive sendt til Ansgarstiftelsen. Som biskop har du mig som præst i ‘dit brød’ og naturligvis vil du ikke forlange, at jeg ud af en dansk præsteløn skal kunne betale sådanne udgifter. Ikke desto mindre har jeg dog, indtil sagen nu er blevet afgjort, ved hjælp af godgørende folk, selv afholdt dem. Men det sker ikke fremadrettet.

Du vil høre fra min advokat snarest. Allerede den 09. marts har han henvendt sig til dig uden at få svar. Afviser du enhver forhandling, eller undlader du at svare os indenfor 15 dage efter min advokats snarlige  henvendelse, ser vi os nødsaget til, atter at indlægge hierakisk rekurs, – at lade Rom vide, at nok har du handlet på Signaturaens afgørelse ved at offentliggøre, at dine pålæg var ulovlige, men at du intetsomhelst har foretaget  for at råde bod på de betydelige skader,  din ulovlige forholden gennem otte år har forvoldt.  Indenfor samme 15 dage vil kontakt til aviser / dagblade ikke blive foretaget.

Sendt samtidig til min advokat.
Med de allervenligste hilsener

Den i min mail bebudede henvendelse fra min advokat, rummende ovennævnte temaer, formuleret anderledes, men bestemt ikke mindre skarpt, afsendtes til biskoppen 6. påskedag. Den 12. april modtager advokaten kvittering for modtagelse af begge skrivelser. Biskoppen betegner den seneste som ‘konstruktiv’ og lover hurtigst muligt at svare på de enkelte punkter.

Det gør han i et brev, modtaget af min advokat den 19. april, videresendt til mig d. 20. Et svar, – manglende enhver form for moral og etik, –  der typisk glider af alle tilsendte argumenter. Det er ufatteligt, at dén mand ikke fatter, at det er HAM, dommen fra Rom handler om: En biskop, der har handlet ulovligt!

En præst, som jeg har vist korrespondancen, skriver til min advokat bl. a.:

Stephen Holm har sendt mig brevvekslingen mellem dig og Czeslaw Kozon, og ligeså opmuntret jeg blev ved at læse din henvendelse til Kozon om en anstændig oprejsning og i bedste fald undskyldning til Stephen Holm, ligeså nedslået blev jeg, da jeg læste biskoppens vrangvillige og ansvarsafvisende svar.
Jeg vil gerne ventilere min og andre klerikeres forargelse og harme over den mildest talt pinlige, umoralske og ukristelige afvisning af enhver form for egentlig forsoning, oprejsning, undskyldning,
Det er ikke akceptabelt at en leder, vor “overhyrde”, efter Signaturaens dom ikke vil eller ønsker at gøre, hvad der måtte være muligt for at gøre uret til ret. Denne lunkne kryben uden om er så langt fra en biskops aflagte løfter, som man kan komme.

Biskoppen afviser de enkelte punker i advokatskrivelsen med begrundelsen, at han ‘ikke ser ‘:
“Jeg ser intet problematisk i formuleringen . . .
“Jeg ser heller ikke, at der udover . . .
“Jeg ser fortsat ingen anledning til at gå videre . . .

Det lader til at være et kronisk problem hos Excellensen: Nedsat synsevne! Jeg har lige haft en lille korrespondance med ham vedr. kalender-placering af en ny Maria-mindedag, som er blevet indført for hele kirken og skal fejres første hverdag efter pinse. Det er ifølge den universelle kalender mandag, for denne kalender kender ikke til det faktum, at i Danmark, – og i enkelte andre lande, – fejres pinsen to dage, nemlig 1. og 2. pinsedag. Jeg foreslog ham derfor, i vor lokale kalender at ‘skubbe’ den til om tirsdagen. I svaret, jeg fik, lyder det bl. a. således:
“Jeg ser ingen grund til at fravige universalkalenderen . . .

Folk, som har fysiske synsproblemer, bli’r normalt henvist til en synsprøve, som kan fastslå, om den prøvede har brug for briller, eller måske for nogle stærkere end de aktuelle. At biskoppen generelt ‘ikke kan se’, er et alvorligt handicap, når man som han skal beklæde en lederstilling, og rigtig problematisk bli’r det, når han normaliserer sin reducerede synsevne:  Når biskoppen ikke kan se, ér der ikke noget at se, – selvom andre tydeligt ser. Når han så heller ikke ønsker at se, hvad andre ser, er der ingen vilje! Og hvor der ingen vilje ér, er der heller ingen vej. Men  . . .  og dét kunne man spørge sig: Er den virkelige årsag at finde i dét udsagn, som Antoine de Saint-Exupéry lægger ‘Den lille Prins’ i munden: “Mennesket ser kun rigtigt med hjertet” . . så biskoppens syns-problemer i virkeligheden er en hjerte-fejl??

Mest grotesk er det, når biskoppen svarer advokaten på næstsidste afsnit af min mail, idet han, endnu engang henvisende til sint problem, skriver:
“Jeg har også modtaget din faktura . ., men ser ingen anledning til, at betalingen af nævnte regning pålægges bispedømmet!”

Da det er jo mig, og ikke advokaten, der har tilsendt biskoppen fakturaen, er jeg nødt til at skrive til ham og give ham fuldstændig ret! Jeg ‘ser’ heller ingen anledning til, at betalingen pålægges bispedømmet!  Det er jo ikke bispedømmet, der har tabt en sag, – det er biskoppen! Umiddelbart respekterer han åbenbart ikke den i Danmark gældende regel: at dén, som taber en retssag, skal betale sags-omkostningerne. Dommen fra Signaturaen er på dette punkt lidt uklar.  Ikke desto opfordrer den i hvert fald parterne til samtale, – hvilket biskoppen jo totalt afviser, – og omtaler can. 384, hvori det bl. a. hedder, at biskoppen skal være sine præsters hjælper, beskytte deres rettigheder og drage omsorg for deres sociale vel.  Det er ikke svært at bevise, at præstelønnen i bispedømmet København, – som jeg i øvrigt overordnet er helt tilfreds med, ligesom jeg ér det med mine øvrige materielle vilkår  – ikke kan bære advokat-omkostninger. Men mon ikke biskoppen skulle få råd ud af den lille million af kirkens midler, han årligt bevilliger sig selv? Han kan så glæde sig over, at udgifterne er bagateller i sammenligning med dem, jesuiterne er blevet dømt til at udrede til deres frikendte medbrødre Reuter-Sprengers m. fl.. Og samtidig glæde sig over, at jeg igennem seks/otte års mishandling har klaret mig uden pyskologhjælp, – dén hjælp, som bispedømmet ellers storsindet tilbyder såkaldte ‘ofre’.

Da jeg således endelig fuldtud mener at kunne erkende, at såvel evne som vilje for enhver form for forhandling mangler, samtidig med, at en veludviklet argument-resistens overbevisende er tilstede, så ‘ser’ jeg  ingen grund til videre anstrengelser. Man kan jo ikke forpligte nogen udover deres evner. Og ikke forvente at finde velvilje og forståelse, som ikke forefindes, – sådan som det så rigtigt hedder i den kendte folkesang “Det var en lørdag aften”: “Hvor kan man plukke roser, hvor ingen roser gror?” –  blot kan man mere og mere, – og det gør flere og flere, – undre sig over, at en person med så grundlæggende mangler i, hvad der ‘ude i verden’ alment forventes af enhver leder og internt måtte forventes af en bekendende kristen, vedvarende kan stå i spidsen for en kirkeafdeling, som han, – som jeg og ret så mange andre ‘ser’ det,  – er godt i gang med at køre ‘i sænk’, – medgivet:  hjulpet på vej af tidernes ugunst.

Derfor har jeg i dag d. 23. april  bedt min herværende advokat at standse en meningsløs ‘kommunikation’, som jo de-facto ikke finder sted. Og følgende er et faktum:  Signaturaen udtaler sig juridisk, –  og kun dét! Den har konstateret, at biskoppen kirkeretsmæssigt har handlet ulovligt.  Og  således pålagt ham at fjerne  ulovlighederne, hvilket han har gjort.  Forvoldte person-skader og vanskeligheder m. h. t. medmenneskelige relationer interesserer ikke den romerske domstol. Lov og ret beskæftiger den sig med. Ikke andet! De implicerede må efterfølgende snakke sig til rette. . . ???

Min advokat mener derfor, at både biskoppen og vi selv skal gives endnu en ‘chance’, at det må være muligt at få ham til at forstå, at 6/8 års forbandelse ikke neutraliseres blot ved at fjerne forbandelsen, hvorfor han d. 01. maj har sendt ham endnu en klar skrivelse.

( Parentes: Billedet hér er lidt dårligt, men jeg prøver: En lammet person er henvist til livet i et lejet værelse. En uenighed mellem lejer og husejer resulterer i, at ejer lukker for varmen. Vinteren kommer, personen fryser og får influenza og lungebetændelse, som ikke behandles. Der bli’r klaget til huslejenævnet. Og husejeren bliver pålagt, igen at åbne for varmen. Når man så anfører overfor ham, hvilke personskader han har forvoldt ved at lukke for varmen, svarer han bare: ‘Jeg har gjort, hvad jeg er blevet pålagt. Jeg har igen åbnet for varmen . . . ‘)

Igen er vi blevet afvist. Og dét ret så hurtigt,- i en mail af 04. maj. Min advokat har så endelig den 08. maj i en kort mail, anmodet biskoppen om tilbagekalde sin fastholdte beslutning om, ikke at ville følge dommens ånd op i tanke og gerning. I et svar af 18, maj, hvor biskoppen atter gør opmærksom på sine synsproblemer: “Jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg yderligere kan eller bør gøre på baggrund af Signaturas afgørelse“, afslutter han nu med at anføre: “Jeg er naturligvis også interesseret i, at opfølgningen på sagen får en værdig afslutning, så hvis en samtale mellem os to kan gavne denne proces . . .”. Denne samtale er min advokat indstillet på tage. Her tændes et lille håb . . ??

 

34. Rent praktisk

I katolsk orientering kom meddelelsen den 04. maj, – ganske, som jeg havde ‘spået’. Jeg kontaktede efterfølgende ‘overredaktøren’ for optagelse af en ucensureret kommentar fra min side, omend jeg er på det rene med, at k. o. og ucensureret er en umulig cocktail. Ved fremsendelse af min kommentar fik jeg det som forventet bekræftet, og da jeg ikke lader mig byde, at min tekst ‘redigeres’, trak jeg den tilbage. Den offentliggøres i stedet på min blog / facebook samme dag som næste k. o. udkommer, – den 27. maj.

Mandagen før den 04. maj var jeg på uanmeldt besøg hos sognepræsten i Slagelse. Som altid blev jeg venligt og åbenhjertigt modtaget, men sporede dog denne gang en vis nervøsitet, som kunne hænge sammen med, at vi nu første gang mødes, efter at den endegyldige dom fra Signaturaen over biskoppen er blevet alment kendt. Jeg fremførte mit anliggende: I år er den 06. maj en søndag. Og netop søndag d. 06. maj 1984 fejrede jeg min første hellige messe i Vor Frue Kirke i Slagelse. Mit anliggende var nu, – efter at Rom har idømt biskoppen, at han gennem seks år har behandlet mig ulovligt og de dermed biskoppelige ‘forbandelser’ imod mig er ophævet, – mit ønske om at koncelebrere messen med ham på søndag i Slagelse. Dette kunne han ikke umiddelbart tiltræde. Under henvisning til de i menigheden ‘sårbare personer’ – udelukkende dem, der ville glæde sig, – var han yderst betænkelig, men ville tænke over det. Konstaterende, at Roms afgørelse intet praktisk betyder, fik jeg bekræftet med hans udlægning af den romerske domstols uankelige afgørelse: At Signaturaen har truffet sin afgørelse på et ikke tilstrækkeligt grundlag, idet biskoppen har tilsendt den for lidt materiale!?? (Min romerske advokat: Eine Unmenge von Papieren) Omend sådan en bemærkning m. h. t. kirkens højeste domstol er direkte respektløs, må jeg på den anden side give sognepræsten ret:_At ikke alt er blevet tilsendt. Alt positivt om mig var, – som tidligere nævnt – , udeladt.
Ikke desto mindre. Efter ‘at have tænkt over det’, ringede sognepræsten mig op og meddelte mig, at jeg var velkommen på søndag!! . .  Jeg blev virkelig glad, og faktisk osse lidt taknemmelig, for ét er, hvad jeg synes, er ret og rimeligt, et andet ér, at det for ham muligvis ikke har været helt let at sige dette ja, men måske i lydighed mod netop denne søndags evangelium gjorde han det. Og det påskønner jeg. Jeg fik den bedste behandling af ham under messen og jeg håber, at det for ham blev en lisså god og positiv oplevelse, som det blev for mig. Mange i menigheden, både gamle kendinge og nye ubekendte, hilste hjerteligt og ønskede tillykke, og helt tydeligt mærkede jeg, at den nu brudte isolation gjorde mange glade og lettede.

Slagelseoplevelsen står i skærende kontrast til oplevelsen i min eget sogn, Ringsted, som Sorø hører under.  Så at sige hver søndag mangler man en organist. Jeg har ingen intention om at tiltræde som sådan, – jeg er i første række præst, ikke organist, – men hvis jeg er ledig omkring store fester, vil jeg da gerne bidrage med, hvad jeg kan. Således tilbød jeg at spille til menighedens påskemesse 2. påskedags formiddag, ihukommende biskoppens forbøn ved åbningen af det såkaldte ‘Barmhjertighedens År’ (2016) :  “Styrk fællesskabet i vort bispedømme og foren os alle i aflæggelsen af et godt vidnesbyrd om din kærlighed og sandhed, således at alles karismer og talenter bliver værdsat og brugt. Gør os ivrige efter at få alle til at føle sig hjemme i din Kirke. Derom beder vi.” . . . Men nej! Den neokatekumenale andenpræst, som er præsten på stedet, og som i øvrigt i sine prædikener udmærker sig ved, at de færreste forstår, hvad han siger, afviste. Ganske upåvirket af den romerske afgørelse. Et fornyet tilbud om at spille til pinsemessen pinselørdag eftermiddag fik samme modtagelse. Effektivt bakket op af den i København boende sognepræst, som kun viser sig i Ringsted til skolemesser,  er de to gejstlige enige om, at jeg, – omend hørende til sognet, – som ‘ustyrlig’ skal holdes ude, hvorefter man haver sig at rette, – selvom den almindelige stemning i menighedsrådet og menigheden ér, at man gerne vil åbne op.

Bortset derfra er der andre præster, som straks efter meddelelsen på kirkens hjemmeside, – en par enkelte osse før, – har bedt mig vikariere.  Osse til min gamle menighed i Kalundborg er jeg en søndag blevet indbudt. Således har jeg allerede nu haft gode oplevelser.

– afsluttes

 

Reklamer

– ikke uberettiget, men ulovligt: KATOLSK BISKOP DØMT AF ROM! Supplement til k. o. nr. 7 – 2018

Efter at have læst “Meddelelse om pastor Stephen Holm” på kirkens hjemmeside ultimo marts, og siden set den, – næsten ordret, – gengivet i ‘katolsk orientering’ nr. 6 af 04. maj, ønskede jeg at skrive en kommentar, som hofredaktøren, – den dagligt fungerende er i dette tilfælde sat ud af spillet, – havde opfattet som ønske om et læserbrev.

Ved tilsendelsen af kommentaren fik jeg følgende svar:

Jeg tror vist vi talte forbi hinanden, da vi talte sammen i telefonen om muligheden for at bringe et korrigerende læserbrev. Og ja, hvis biskoppen i KO nr. 5 har gengivet indholdet/ordlyden af kendelsen ukorrekt, er du naturligvis i din fulde ret til at pointere dette for Katolsk Orienterings læsere.
Men kommentarerne om  din situation (jeg hentyder her til de to sidste afsnit af læserbrevet) bedes du slette – dem er du naturligvis velkommen til at bringe på din egen blog.

Omend irriteret, men samtidig beæret over, at informationschefen storsindet byder mig velkommen på min egen blog, – hvilken bredde, – redigerede jeg dog imødekommende de to sidste afsnit og ændrede lidt på de første, fordi jeg i mellemtiden var blevet klogere på, hvad der stod i dommen (som jo er på latin). Det indbragte mig følgende:

Jeg vil gerne henvise til min mail , hvor jeg bad dig om at slette de sidste to afsnit i dit oprindelige læserbrev – jeg bad dig ikke om at skrive et nyt!
Hvis du ikke vil acceptere dette står det dig naturligvis frit for at bringe læserbrevet på din egen blog og/eller hvad du ellers måtte have tænkt dig at gøre.

Nej, jeg accepterer ikke censur og meddeler den høje redaktør, at han ‘kan rende og hoppe . . “:

Den ny kommentar er blevet til, dels  fordi jeg i mellemtiden har fået dybere indsigt i dommens indhold, dels for at imødekomme dine indvendinger.
Og Nej! Jeg vil ikke acceptere censur af nogensomhelst art, så hermed er det vedtaget , at jeg bringer min kommentar andetsteds.
Mvh
Stephen

‘Andetsteds’ er så hér. Læs, hvad der ikke måtte komme i k. o. – hvis du måtte være interesseret.:

katolsk orientering nr. 7, 25. maj 2018, – supplement:

Ikke ‘uberettiget’, men ulovligt!!

K A T O L S K   B I S K O P   D Ø M T   A F   R O M !

KOMMENTAR: I  k. o. nr. 6, primo maj læser jeg, i lettere redigeret form, den allerede på kirkens hjemmeside ultimo marts offentliggjorte biskoppelige meddelelse vedrørende mig, – en meddelelse, som i virkeligheden mere er en meddelelse om biskop Kozon, idet det jo er hám, der fra den katolske kirkes højeste domstol, – faktisk paven selv,  – har  modtaget en uankelig dom, der fastslår, at han gennem seks år har handlet  ‘uberettiget’, – læs: ulovligt, –  overfor en præst i sit bispedømme, idet han i sine dispositioner vedrørende denne præst har overtrådt kirkeretten.
Kærnen i dommen lyder som følger: “Der er tale om lovovertrædelse med hensyn til de  beslutninger, der i 2014 gøres indsigelse imod”
Dommen er i første række ikke afsagt p. g. a. manglende proportionalitet, som ganske vist nævnes, men slet og ret, fordi det er ulovligt,  p. g. a. et personligt anstrengt forhold til en præst, at fratage denne præst hans  præstelige rettigheder og hænge ham ud i offentligheden.

Efter flere gange forgæves at  have bedt biskoppen om at ophæve sine urimelige restriktioner, så jeg ingen anden mulighed end at gøre indsigelse i  Rom, hvilket i øvrigt skete efter gentagne opfordringer fra biskoppen selv.

Signaturaen, som i sin dom er gået helt tilbage til forholdene omkring min suspension fra 2010-2011, og som påpeger biskoppens pligt til omsorg for sine præster og pligt til afstandtagen fra rygter, har nu klart givet til kende, at der, ikke uden rejsning af en kirkerets-sag,  som efterfølgende fører til domsafsigelse, kan idømmes en straf, og slet ikke i det omfang, som er blevet mig til del, – heller ikke, selvom straffen iklædes formuleringen ‘pastoral, administrativ disposition’.

Flere, som har læst biskoppens officielle meddelelse, leder, – som jeg selv, – forgæves efter en undskyldning, ligesom man undrer sig over rådgivere, der bakker op om ulovligheder.

p. Stephen Holm

 

 

 

 

 

 

 

 

– et dejligt minde!

25-ÅRS-DAGEN FOR SR. MARIE-LOUISES SALIGKÅRING
I PETERSKIRKEN I ROM
16. MAJ 1993.

Dengang, –  i 1993:
Mandag d. 10 maj, – dagen efter titularfesten i Slagelse, – forlod vi byen i vores Fiat, ned gennem Europa, med behagelige/nødvendige ophold undervejs, – var osse forbi Assisi, – til vi nåede frem til Via Prenestina i Rom, hvor vi skulle bo i montfortanernes store hus.
Søndag den 16. maj: Saligkåringsgudstjenesten i Peterskirken under ledelse af Pave Johannes Paul II:
Efterfølgende tre dages fest i forskellige kirker i Rom, – arrangeret af Visdomsdøtrene.
Onsdag eftermiddag fra Rom nordpå til vores hus i Bergamo
Torsdag, Kr. Himmelfartsdag (ikke helligdag i Itaien), fejrede vi messe i vores kirke i Bergamo. Foran statuen af Jomfru Maria, Hjerternes Dronning, – nøjagtig den samme som i kirken i Slagelse.
Videre først på eftermiddagen, aftenen og natten igennem over alperne til Frankrig, – til St. Laurent-sur-Sevre.
Ankommende trætte og udmattede fredag morgen kl. 04.
Festen i St. Laurent omkring søndag den 23.
Langsomt nordpå til Slagelse, hvor vi søndag den 30. var hjemme og, fyldt med indtryk og inspiration, fejrede Pinse.
Søndag den 20. juni, fejrede vi Marie-Louises saligkåring i Vor Frue i Slagelse, – sammen med de fire Visdomsdøtre fra Roskilde og repræsentanter fra samtlige søsterkongregationen i Danmark.
Det alt sammen var stort og forbliver et skønt minde.

Nu, – i 2018:
I år har vi på Montfort/Marie-Louise-festen gjort mest ud af Sr. Marie-Louise, og onsdag den 16., – på 25-års-dagen for hendes saligkåring, – vil vi i Skt. Montforts kapel fejre messe til ære for sr. Marie-Louise og bede om hendes fortsatte forbøn.

Her en lille video fra saligkåringen i Peterskirken. Som sagt: Br. Poul-Erik Jensen og jeg vár der og repræsenterede, sammen med Visdomsdatter sr. Bernadette Suwalska, – nu ikke længere iblandt os her på jorden, – Danmark.

Se mere

Religieuse française (✝ 1759) Elle était née dans une famille chrétienne de Poitiers et fonda un nouvel institut religieux au…
youtube.com

Hold ud, hold ud, hold ud !! (28)

– fortsat

32.  Intermezzo III: Reaktioner, .  . og mangel på samme.

Efter at have modtaget den fulde domsudskrivelse fra Signaturaen, efter på kirkens hjemmeside at have læst biskoppens upræcise og for mig ikke-fyldestgørende udmelding om konsekvenserne af dommen, efter at have meddelt ham, at ‘så let går det nu ikke‘, nu afventende den af mig efterspurgte helende aktion fra ham, har jeg tid til at reflektere over forskelligt, bl. a.:

Da den biskoppelige forbandelse over mig af 20. juni 2012 dengang var at læse på kirkens hjemmeside, affødte den straks avisoverskrifter som f. eks.:

Biskop forbyder katolikker at bruge præst, – må ikke forestå offentlige gudstjenester! (Kr. Dagb.)
Biskop undsiger anklaget katolsk præst. Han skal holde sig væk fra kirken
(Berlingske)
Biskop bandlyser sexanklaget præst (Nordvestnyt)

Mærkeligt, hvordan der NU presse-mæssigt bli’r taget imod en klokkeklar udmelding fra den højeste kirkelige myndighed, egentlig fra paven selv, offentliggjort på samme kirkens hjemmeside. Udmeldingen er, – i lighed med den i 2012, – lanceret under overskriften: “Meddelelse vedr. pastor Stephen Holm” . . . Egentlig burde der denne gang have stået: “Meddelelse vedr. biskop Czeslaw Kozon”, for nyheden er jo denne: At Kozon er dømt af kirkens højesteret for kirkeretslig ulovlig opførsel overfor en præst og at denne ulovlighed skal bringes til ophør, hvilket så medfører nyheden osse om mig. En rettelig overskrift på hjemmesiden havde måske trukket avis-overskrifter som f. eks:

Dansk biskop sat på plads af pavens domstol
Katolsk biskop irettesat af Rom
Biskop dømt af Rom for ulovlig behandling af en præst gennem seks år!

Men nej. Jeg har ikke set nogetsomhelst, – endnu . . .

Muligvis kan forklaringen ligge i, at man ikke kender til denne faktisk ret exceptionelle nyhed. For hvilke aviser gider mon bruge tid på at læse den danske katolske kirkes hjemmeside??  Dog . . jeg er sikker på, at én avis gør det, nemlig ‘Helligtidende’, normalt kaldet ‘Kristeligt Dagblad’. Netop denne fromme avis var Kozon yderst behjælpelig, da han i 2012 ville udstede sit forbud mod mig, – femten måneder efter, at beskyldningerne mod mig var færdigbehandlede, afsluttede og henlagte. Et par dage før forbandelsens udstedelse havde den hellige avis, – som jeg tidligere har nævnt det i denne bogs andet kapitel, – bragt to artikler om mig med egentlig uartige overskrifter:
14, juni: “Katolsk præst fortsætter trods mistanke”
15. juni: “Mistænkt præst skræmmer katolikker fra kirke”
Og, – som nævnt – staks efter ‘bandbullen’s offentliggørelse:
26. juni: Biskop forbyder katolikker at bruge præst, – må ikke forestå offentlige gudstjenester!
Men nu er den retskafne, før så meddélsomme avis, totalt og aldeles tavs!? . . . .
Det kan vel næppe hænge sammen med, at biskop Kozon er i bladets repræsentantskabsstyrelse og Jeppe Duvå, sognebåndsløsende katolik til Skt. Ansgars sogn, er redaktionschef? . . . Nej, – mon dog ???

Tavs er osse sognepræsten på Vestsjælland. Ikke et ord til mine tidligere menigheder om, at den pavelige domstol har meddelt biskop Kozon, at han gennem de seneste 6 år har behandlet deres sognepræst gennem 26 år kirkeretsligt ulovligt og pålagt biskoppen at ‘rette ind’.

Men i ‘katolsk orientering’ skal meddelelsen jo nødvendigvis bringes. Og jeg kan levende forestille mig sceneriet: Den daglige, flittige og imødekommende redaktør, der gerne vil meddele klart og korrekt, biskoppen, som gerne vil meddele så ‘sløret’ som muligt og nok befaler, at opslaget fra hjemmesiden bare skal gentages. Og den såkaldt ansvarlige for presse-foretagenet, – ham, som kaldes bispedømmets informationsCHEF, men som på ingen måde er dét, han kaldes, derimod informationslakaj og andensekretær og hér sikkert ‘en lus mellem to negle’. Jeg forventer en biskoppelig-censureret offentliggørelse, som det tidligere sovjetiske “Prawda” ikke ville have kunnet leveret bedre. Og jeg er sikker på, at et evt. efterfølgende læserbrev fra mig ville blive nægtet optagelse, læs: bortcensureret.

De ‘katolske’ facebook-grupper bragte lynhurtigt nyheden videre. Jeg er kun medlem af én (mere end nok) af disse efterhånden ret så mange grupper, og på denne side strømmede lykønskningerne mig imøde, naturligvis til min glæde. Privat kom der fra præstekolleger o. a.

Men på et tidspunkt blev jeg af gode venner gjort opmærksom på, at der osse lød andre toner. De var at læse på en anden ‘katolsk’ facebook-gruppe, som jeg aldrig ‘besøger’. At forskellige meninger hersker, er vel at forvente, og hér var der stemmer, som bestemt ikke var parallelle med gratulanternes. Et par stykker udtrykker, ganske enkelt fornærmelse, forargelse, for ikke at sige vrede. At en person, der altid er ‘på krigsstien’ m. h. t. mig, på sin sædvanlige perfide måde, grænsende til de injurierende, gør det, er ganske at forvente. Men umiddelbart overraskende for mig ér det, at en ordenssøster, som ydermere beklæder offentlige hverv i bispedømmet på totalt uhæmmet måde gør det, – øjensynlig osse overraskende for den pågældende facebook-gruppes administrator, der føler nævnte tråds indhold så ubehageligt, at hun, jvf. sin sides regler, på et tidspunkt vælger at slette den. Først stempler søsteren Signaturaens afgørelse som tvivlsom, af den simple grund, at man ikke kender mig i Rom. Det gør hun for øvrigt heller ikke, – jeg har aldrig ført en samtale med hende. Ikke desto mindre får jeg med navns nævnelse det glatte lag: Jeg bliver diagnosticeret og karakteriseret: Jeg er manipulerende, agerende i det skjulte, narcissist, had- og hævnprædikant, syg i hovedet, skadeforvolder, paralleliseres med Barabbas fra NT m. m.

På et tidspunkt kalder hun mig på sin egen profil ‘sladderhank’, fordi jeg har kontaktet hendes provincial. Her har hun for såvidt ret og er endda på ‘evangelisk grund’, idet Jesus, jvf. Matthæus, jo tydeligt siger til os, at begyndelsen altid skal være “under fire øjne”, hvilket jeg så, i modsætning til hende, med en personlig henvendelse har søgt at råde bod på.
På samme profil fortæller hun, at hun, – i modsætning til mig, – har et fint forhold til sine foresatte.

Hendes “I modsætning til mig” er ikke svært at bevise, – forholdet ér afgjort belastet, – læs bare hele min “Hold ud, hold ud, hold ud”- beretning. Af og til har det trøstet mig, at jeg ikke er alene, at ‘et godt forhold’ havde Peter Schindler heller ikke, og nu opdager jeg tilfældigt, ved læsning af den lille bog “Kirke i kamp”, at det havde Hubert Messerschmidt så sandelig heller ikke. Jeg vil ikke på nogensomhelst måde sammenligne mig med disse to markante, danske katolske præstetyper, – sådanne fandtes dengang, – men en overraskende trøst gennemtrængte mig alligevel, da jeg om Hubert læste følgende passage: “Hans forhold til bispedømmet var et smertefuldt problem. Han var et uregelmæssigt verbum, som ikke passede ind i billedet. Han blev osse oplevet af mange som en urostifter, en provo. Hans skæbne vár, at med- og modspillere, i et lille bispedømme som vort, just ikke hang på træerne “

– fortsættes, og afsluttes snarest

Hold ud, hold ud, hold ud !! (27)

 – fortsat, færdiggjort 09. april:

 

  1. Endelig !!
    ‘Thi kendes for ret!’ (I)

Som nævnt i slutningen af kapilet 28:
Den 29. november kl. 09,30 bli’r min sag afgjort af Signaturaen, som er den katolske kirkes højesteret, – faktisk i pave Frans’ navn. Frau Wegan har, som tidligere nævnt, forud fortalt mig, at ingen af de implicerede må være tilstede, hverken anklager eller anklagede, heller ikke deres respektive advokater. Mærkelig procedure. Udfaldet, positivt eller negativt, ‘pars dispositiva’ vil blive givet til advokaterne, først mundtligt og, – efter et par dages forløb, – tilsendt dem skriftligt. I løbet af et par måneder vil dommen i sin fulde udformning, skriftligt blive tilsendt dem, – på latin!

Den 04. modta’r jeg fra Frau Wegan “pars dispositiva”:

Also der Urteilsspruch lautet:

”Affirmative, seu constare de violatione legis in decernendo relate ad decisiones per recursum diei 2 aprilis 2014 apud Congregationem pro Clericis impugnatas”.
Die 29 novembris 2017

Herzlichen Glueckwunsch!
Es dauert einige Zeit bis das geschriebene Urteil erscheint.
Martha Wegan

Jeg forstår ikke en brik. Kun “Herzlichen Glückwunsch!” Det må vel betyde udfald til min fordel? Hvorfor skulle hun ellers ønske mig tillykke?? Straks samme dag videresender jeg  ‘Urteilsspruch’ til min herværende advokat, –  og til hám, som hjalp mig igang med det hele: kirkeretsprofessor ved Universitetet i Münster,  dr. Thomas Schüller:

En time efter min henvendelse modtager jeg følgende fra dr. Schüller:

Lieber Stephen,
Das ist großartig !
Du hast auf der ganzen Linie Recht bekommen
und Dein Bischof muss seine Entscheidung revidieren.
Herzliche Grüße
Thomas Schüller

Nå . . men så må jeg jeg ha’ forstået det rigtigt. At jeg har vundet sagen!
Dét bekræfter dém, som nogle dage senere oversætter for mig:

Domsformuleringen lyder:
Positivt udfald: Der er tale om lovovertrædelse med hensyn til de beslutninger, der den 2. april 2014 gøres indsigelse imod overfor kleruskongregationen.
29. november 2017

Lad os nu se, om Czeslaw Kozon osse i dét stykke er romersk? . . . Og ‘Sandheden tro i kærlighed’?. .  Jeg har forgæves kikket efter nyheden på kirkens hjemmeside, – dér, hvor min forbandelse for fem-et- halvt-år siden flot blev udbasuneret for det ganske land. . .  Og samtidig set efter, om der er kommet en mail fra biskoppen til præstekollegerne?? . . .  Det ér der . . noget méd, at denne eller hin præsts far ligger syg i Langtbortien,  og at vi skal bede for ham . . Hvilken omsorg . .jamen, det gør vi da gerne.

Søndag den 10. december er vi taget til Maribo. Skt. Birgitta Kirke genåbnes med en messe, hvor biskoppen er hovedcelebrant. Forud tilmelder jeg os hos sognepræsten.  Jeg var i slutningen af 80’erne på liturgikomissionens vegne ‘direktør’ for dén restaurering, der bl. a. førte kirkens alterrum til dét, det er forblevet. Ikke desto mindre forhindrer biskoppen  mig i at koncelebrere ved messen. Heller ikke i ind- og udgangs-processionen, hvor to folkekirkepræster er méd, – helt fint, – er der plads til min modbroder og mig, –  ja, ikke engang en plads i kirken var reserveret til os.

Efter messen har vi en kortere samtale. “Du har vel osse hørt fra Rom!”, siger jeg på et tidspunkt til ham. “Nej”, svarer han. “Har du?” Det fortæller  jeg ham så, – osse udfaldet. Og opfordrer ham til at gå hjem og se sine mails rigtigt igennem, fordi jeg helt ærligt ikke tror på hans udsagn. Hvorfor skulle jeg lille præst få forkyndt resultatet og biskoppen  ikke??  Måske ville Kozon lige tjekke, hvad jeg vidste . . .

Mandag d. 18. er det øst-danske præstemøde (Sjælland / Sydhavsøerne ) inviteret i hans Hellerup-palæ. Jeg har ikke lyst til at komme der. Siden får jeg refereret, at udfaldet af min min sag er blevet berørt af hans Excellence. Noget med, at præsterne vel ikke kan ha’ undgået på facebook / blog  at have set, at jeg i Rom vedrørende min sag har fået medhold. Men, tilføjer han, “Sagen er ikke helt afgjort endnu, og indtil da opretholdes restriktionerne omkring Stephen Holm!”

At sagen ikke helt er afgjort endnu, er en direkte løgn. Præsten,  som Kozon har ‘til bords’,  gør som den eneste, omend diskret,  indsigelse overfor ham: “Det ka’ du da ikke!”, siger han til ham. “Se det nu i øjnene, at Stephen Holm har vundet og du har tabt! At det af kirkens Højesteret er kendt ulovligt, hvad du har gjort overfor ham. Og at dommen ikke kan ankes. Så ka’ du da ikke bare fortsætte!”

Såvidt præsten selv! Ingen andre siger noget, – heller ikke den tilstedeværende arbejdsmiljø-repræsentant. Kozon har ved vort møde i Haraldsted i juli kritiseret mig for, i et på min blog bragt essay, at kalde mine kolleger for ‘kastrerede spytslikkere”. Mig synes i skrivende øjeblik, at betegnelsen faktisk viser sig værende ret så dækkende.

Til gengæld var en aldeles tydelig markering blevet mig til del to dage tidligere, idet jeg om aftenen fandt følgende mail i min mailbox:

Godkväll,
Vi skulle vilja bjuda dig och din medbroder att komma och hälsa på oss ett par dagar när det passar för er. Detta för att uttrycke, att vi står helt på din sida. Ta gärna med dina orgelböcker; kanske kan vi besöka en kyrka här i närheten och du kan spela för oss?
Varmt välkommen och God Jul!
Br Jonas Svensson OCD med medbröder
Karmelitbröderne Norraby
Sverige

Karmelitklosteret i Norraby ér dét kloster, som Sveriges biskop Anders, nu kardinal, tilhører. Skyndsomst takker jeg for mail’en. Med glæde ta’r vi imod indbydelsen og lægger os fast på et par dage først i januar.

Tyvende december skriver jeg et takkebrev til pave Frans, – læs statssekretær kardinal Pietro Parolin, – og en takkemail til min romerske advokat Frau Martha Wegan.  I begge henvendelser noterer jeg udblivende reaktion fra biskop Kozon.  Frau Wegan svarer mig i  juleugen:

Ich freue mich, dass unsere causa gut ausgegangen ist. Hoffentlich macht Bischof Kozon keine Dummheiten …

Værre lyder det fra en katolik på Fyn, som jeg har god forbindelse med, og som har hørt om udfaldet. Han skriver i sin julehilsen:

Kære Stephen

Hjertelig tillykke med afgørelsen! Nu må Czeslaw ikke blot trække sine ulovlige beslutninger tilbage – han burde også trække sig fra det embede, han røgter så slet; ja han burde stå barfodet, iført bodsskjorte med et tændt lys i hånden udenfor kirkedøren, når folk kommer til messe! Jeg synes, det er vigtigt, at denne dom bekendtgøres (måske i KO), så alle danske katolikker ved, du ikke længere er persona non grata! 

Men jeg sidder tilbage med to spørgsmål:
Vil Czeslaw erkende sin overtrædelse og rette op på de ulovlige forhold?
Og hvad i alverden har bevæget Signaturen til at beskæftige sig med en sag fra vort land, der i en katolsk sammenhæng må siges at høre til i periferien?

Vel, du havde en god sag, og Czeslaws ulovligheder har været indlysende; men mon ikke der har været flere klager over manden? Så har din sag været så indlysende, at man kunne fælde en dom! Jeg gætter bare. Der er dog lov og ret indenfor Kirken

Brevskriveren er ikke den eneste, der gætter. Andre gætter ikke, . .  dém, der har hørt om andre sager. . .

Først i januar ta’r vi til Norraby. Omend spitualiteten og livsrytmen er en totalt anden end vores, føler vi os godt tilpas. I rekreationsperioderne får vi talt ud om både dette og hint, og uopfordret erklærer munkene af ærligt hjerte, at de skammer sig over, at to af dém, som havde bidraget med negative henvendelser ang. mig til Czeslaw Kozon, tilhører deres læg-gruppe.

Sidst i januar begynder jeg at kikke efter domsudskrivelsen.  Frau Wegan har jo talt om ‘et par måneder’. I begyndelsen af februar finder en lille mailudsveksling mellem biskoppen  og mig sted:

Kære Stephen,
Tak for mailen.
Selv om sagen i princippet er afgjort, skal afgørelsen jo ogsaa engang formidles ud, og jeg vil inden da gerne vide, hvad det er, jeg måtte have gjort forkert; derfor er dommens begrundelser vigtige. Som du kan forstå, prøver jeg at se mig godt for, så derfor har jeg spurgt i Signaturaen, om sanktionerne gælder indtil dommen foreligger og fået bekræftet, at sådan er det. Det var også, hvad jeg sagde i præsterådet.
Med de venligste hilsener
+Czeslaw

Svar:

Kære biskop.
Kirkens højeste domstol fastslår 29. november 2017, at du handler ulovligt!
Samme domstol skulle så sige til dig: Men fortsæt bare lidt endnu . .
Hvis du ikke har misforstået ét eller andet, er det godt nok en spøjs domstol!
S.

Imidlertid er der en anden retssag, der overhaler indenom, og som den 22. februar kommer til afslutning med en 56 sider lang dom, – en besynderlig sag, ført af jesuiter mod jesuiter, konkret Niels Steensens kollegium mod Lars Reuter sj, Richard Sprengers sj,  Ignio-Centret (Hølkerup v. Nykøbing Sj, – i ét af mine gamle sogne), Nowegus-Fonden og styrelsesformanden.  Sagen om det af pater Lars Reuter og pater Richard Sprengens oprettede fond / retrætecenter, i første række til brug for elever fra Niels Steensens Gymnasium, har været i Holbæk byret, siden i landsretten, senest i Højesteret, som imidlertid sendte den tilbage til Holbæk byret, hvor biskop Kozon iøvrigt overraskende mødte op, da jesuiterens forsvar skulle præsenteres???  Man fortæller, at han faldt i søvn undervejs. Efterfølgende var han påfaldende interesseret i opnåelse af et forlig, hvor de sagsøgte undrede sig over den biskoppelige iver i en sag, som vel burde være ham uvedkommende, ligesom man osse undrede sig over, at han var medunderskriver på en erklæring til Erhvervsstyrelsen, hvori det hedder: “Den romersk-katolske kirke i Danmark består af en række stiftelser med forskellige tilhørsforhold til forskellige ordener inden for den romersk-katolske kirke på verdensplan”. Ser man det! Vi mener da ellers at være på det rene med, at den katolske kirke i Danmark økonomisk hedder Ansgarstiftelsen, –  som intet har med de forskellige ordeners pengekasser at gøre . . .
Retssagen er nu endt ud med, at samtlige anklagede er blevet pure frifundne, og at Niels Steensens kollegium = jesuiterne i Skt. Kjeldsgade, skal udbetale sagsomkostningerne, der sammenlagt beløber sig til  2,2 millioner kroner, –  indenfor en frist af fjorten dage. Hertil kommer så kollegiets egne advokatafgifter samt åbningshonoraret til retsvæsenet for antagelse af sagen, så mon ikke denne lille ‘juleleg’ har kostet Jesu Selskab over 4 millioner kroner?
Det er godt og retfærdigt, at dén behandling som de dygtige patres Reuter og Sprengers, som virkelig har tegnet Niels Steeensens Gymnasium som et moderne jesuitergymnasium, har været udsat for, ikke har været gratis. Mest rystede det mig at høre, hvad pater Sprengers havde måttet opleve, da han i begyndelsen af 2015  p. g. a. sygdom trådte tilbage som forstander og superior for kolleget og blev afløst af henholdsvis pater Ralf Klein, boende i Tyskland og pater Michael Gutkowski, nylig tilkommet fra Polen: Da han efter et kort sygdomsophold  uden for huset vendte tilbage til sit kommunitet, fandt han låsen på døren til sit opholdsværelse og soveværelse udskiftet, samtidig med, at hans private computer var blevet gennemrodet. Som tidligere nævnt blev pater Gutkowskys indsats i Danmark på lidt dramatisk vis ret hurtig afsluttet (se kap. 23, eksempel II), men hjemkommet til Polen har han kunnet begynde på en frisk, idet han i et jesuiter-retrætehus lidt uden for Warszawa, hvor osse unge mennesker modtages, nu er blevet udnævnt til administrerende direktør. . .
Og Niels Steensens Gymnasium, som stadig lancerer sig som jesuiterskole, – ‘en del af et netværk af Jesuiterskoler, præget af det ignatianske dannelsessyn’,  hedder det i en annonce, hvor en ny afdelingsinspektør søges. . . Ved opslag på skolens hjemmeside kan man imidlertid konstatere, at der i skolens bestyrelse ikke figurerer nogen jesuit, omend tre patres og en skolastisker har deres bopæl i huset???  Er vi kommet over til dét, der kaldes: At leve på renomméet?

Ved februar måneds afslutning er min tålmodighedselastik blevet mindre elastisk, og en vis forståelse har jeg da for biskoppens udsagn om, gerne at se sort på hvidt ‘hvad jeg har gjort forkert, før jeg foretager mig noget’. Altså: Et kvart år efter at det er blevet mig forkyndt, at jeg har vundet sagen.  skriver jeg til Frau Wegan. I hendes svar af 02.  marts er der ikke megen trøst at hente, derimod stigende forundring:

Kære Stephen Holm
De bli’r nødt til at udvise tålmodighed.  Der er andre, der har måttet vente over syv måneder på votum fra promotor iusitiae. Det går alt sammen ganske langsomt fremad. Grunden er sikkert reformerne i kurien, som også berører Signaturaen. Egentlig kan det hele kun blive bedre.
Dommen skal ikke kun udskrives, det er måske allerede sket, men derefter skal samtlige fem dommere, som har afsagt dommen, underskrive, og det er ikke så enkelt, fordi dommerne har deres bopæl forskellige steder.
jeg forsikrer Dem: Det altsammen er desværre normalt
Buona Quaresima!

Ovenpå denne kolde dukkert er min overraskelse derfor enorm, da jeg mindre en en uge efter, – torsdag d. 08. marts, modtager følgende mail fra Frau Wegan:

Kære Stephen Holm
I dag har jeg modtaget den skriftlige dom. Deres biskop får den tilsendt med diplomatpost, meget hurtigt.
Alt godt!

Jamen fint, at min biskop får tilsendt dommen, – meget hurtigt, – men helt ærligt: Jeg vil da osse gerne selv se den. . . Vedhæftet Frau Wegans mail er den ikke . . . Jeg ringer til hende. Hun har i et fysisk brev modtaget dommen i kopi, som hun nu skal viderekopiere til mig. . . “Alles mit der Ruhe!”

Mandag aften d. 11. modtager jeg en kort mail fra hende:

Dommen afsendt til Dem i dag med posta italiana!

Hvis dét, jeg har hørt om posta italiana bare delvis passer, sammenkædet med mine konkrete erfaringer med superfirmaet ‘Post Nord’, spørger jeg mig selv om jeg mon nogensinde modta’r det brev??? Og undrer mig atter engang: Når en dom i en ‘normal’ ret afsiges, forkyndes den samtidig for samtlige implicerede. En mærkelig fornemmelse: At biskoppen måske allerede kender dommens indhold. Og jeg, som har anlagt sagen, har indtil videre ‘keine blasse Ahnung …”

Men der ligger samtidig en stor trøst midt i det hele:
Den 01. marts blev det forkyndt for den af montfortanerne grundlagte og opbyggede menighed i Kalundborg, at den, – ifølge det lokale bispedømmes dogma om, at en menighed under 300 medlemmer ikke eksisterer, – pr. 01. 01. 2018 er nedlagt, og at dens kirke nu sættes til salg. Hertil svarede menigheden ganske enkelt: NEJ!  Enstemmigt forlangte man biskoppens tilbagetrækning af denne hans beslutning, og den 08. marts, inden for 10-dages-reglen, –  meddeltes det ham skriftligt, at såfremt han ikke gør det, vil menigheden indgive hierakisk rekurs i Rom.
(Hvis menigheden bli’r tvunget til at tage dette skridt for overlevelse, kan den slappe af. Så er der chancer for, at Dommedag indtræffer før afgørelsen fra Rom.)
Det hjalp! Den 17. marts modtager menigheden brev fra biskoppen, hvor det hedder, at lukningen, som nu er blevet ‘eventuel’,  foreløbig er udskudt til den 01. januar 2020, men, som det osse hedder i brevet, ‘ikke er taget af bordet’. En repræsentant fra det nye menighedsråd meddeler derpå den 20. marts biskoppen, at indlæggelse af hierakisk rekurs i Rom p. g. a. hans udsættelse nu er blevet uaktuel, men heller ikke ‘taget af bordet’, idet den vil blive aktuel i det øjeblik den lille, men aktive og resourrestærke menighed igen trues med lukning. Man agter ikke at være menighed med pisk hængende over nakken, meddeles det. At en menighed skal være på mindst 300 medlemmer er intet dogme. Jesus begyndte som bekendt med bare tolv.

 

31. Man tror, det er løgn!
‘Thi kendes for ret’ (II)

Midt i Kalundborg’dramaet’, mandag d. 19. marts, Skt. Josefs fest, ligger dommen i min postkasse. Hvilket mirakuløst samarbejde mellem posta italiana og Post Nord. Kun en uge undervejs. Forsendelsen har tykkelse: Otte A4-sider, hvoraf tre er formelle (præsentation og underskrifter) , fem ren tekst. Biskoppen har sikkert haft udskrivningen i hænde gennem de seneste dage. Efter at have fået lidt nødvendig hjælp til en overordnet oversættelse, klarlægges det for mig, at det drejer sig om en uddybning  af det allerede givne udsagn fra 29. november: At biskoppen så at sige i alle mine forhold har handlet forkert/ulovligt.

Men atter åbenbares en for os, der er vant til livet i et retssamfund, mærkelig foranstaltning: Ikke bare forkyndes en ‘normal’ dom for alle implicerede samtidig, og den er i og efter sin forkyndelse offentlig og kan læses af enhver interesseret, som det f. eks. var tilfældet i sagen jesuiterne / jesuiterne, beskrevet i forrige kapitel. Men på denne ‘højesteretsdom’  (Sententia definitiva) hedder det på dens titelside, at den ikke må deles med trediemand!??

Endnu har jeg imidlertid ikke hørt fra biskoppen,  og for at hjælpe den stakkels mand på vej, sender jeg ham dagen efter, den 20. marts, følgende e-mail, – nok mest som en ‘prøve-ballon’ med rigelig luft i, – det kan enhver fornemme af stilen:

Kæreste biskop.
Hvor ér vi dog heldige, at domsudskrivelsen fra kirkens Højesteret i pave Frans’ navn er nået frem til os i rimelig tid før oliemessen.
I din mail af 07. februar skrev du, – forståeligt,  – til mig: “Jeg vil jo gerne vide, hvad jeg har gjort forkert?”
Nu har du fået svaret: Faktisk det alt sammen!!
Men det har du så lejlighed til at forkynde på tirsdag, hvor vi i domkirken skal fejre præsternes enhed med biskoppen og præsternes índbyrdes samhørighed. For selvfølgelig inviterer du mig den dag til at stå ved din højre, – eller for den sags skyld ved din venstre, – side under messen, så ord og gerning bli’r parallelle. Alt, hvad du gennem syv år aktivt og passivt har gjort forkert imod mig, får du nu en dig sikkert kærkommen lejlighed til at lappe lidt på.
Med forsikring om forbøn og med ønsket om en nåderig finale på fyrredages-tiden sender jeg
de venligste hilsener
Stephen

Svaret, jeg får, – to timer efter min afsendelse, – får mig til at gnide mine øjne:

Kære Stephen,
Som sædvanlig er du tilsyneladende bedre informeret om sagens gang end mig. Jeg har endnu ikke modtaget noget, og Nuntiaturet, som skulle formidle det, har heller intet hørt; men nu kan det vel ikke vare længe.
Med de venligste hilsener
+Czeslaw

Omend jeg fra Signaturaen som nævnt er pålagt, ikke at dele doms-dokumentet med trediemand, mener jeg at kunne forsvare at tilsende scannet kopi af dommen til den åbenbart spændt ventende uvidende (???) med følgende ord:

Jamen, kære Czeslaw, det er da urimeligt.
Godt nok må jeg ikke dele dommen med tredie person , men det kan du vel ikke siges at være??, – så værsgo!
Vedhæftet!
Glæder mig at Nuntius orienteres.
Med de venligste hilsener
S

Denne gang lader et svar vente på sig, men så sker der noget uventet. Min medbroder og jeg har haft en bisættelse i Købehavn og har været væk siden om formiddagen, så før jeg i dag, fredag d. 22. marts,  har været på min mail, oplyser forskellige telefonopringninger, som vi får på hjemvejen,  at der kommet en intern mail ud til alle ‘kirkeligt vedkommende’, meddelende at biskoppen har ophævet sine ulovlige restriktioner:

Såsnart hjemme åbner jeg min mail-box . . .Hvad læser jeg? , – skrevet torsdag d. 22. marts kl. 16,12:

Kære Stephen,
Jeg har nu gennemlæst dommen fra Signaturaen og taget dens kendelse til efterretning.
I den forbindelse skal det naturligvis meldes ud, at de restriktioner du fik pålagt, er ophævet.
Det sker i form vedhæftede skrivelse, som er rettet til præster, menighedsrådsformænd og ordenshuse, i grove træk den gruppe, som fik brev fra mig angående pålæggene i 2012. Desuden vil skrivelsen blive sendt til Pastoralrådets Forretningsudvalg samt blive anbragt på bispedømmets hjemmeside, hvor pålæggene også blev kundgjort i 2012.
Med de bedste ønsker om en velsignet påsketid samt de venligste hilsener,
+ Czeslaw

Jeg åbner lige den til de kirkeligt vedkommende udsendte skrivelse, opslået kl. 16,44:

Meddelelse vedr. pastor Stephen Holm

Kære præster, menighedsrådsformænd og ledere af ordenshuse,

Den 20. juni 2012 sendte daværende generalvikar Lars Messerschmidt nedenstående meddelelse ud til sognepræster, menighedsrådsformænd og ledere af ordenshuse. Den samme tekst blev også offentliggjort på bispedømmets hjemmeside:

“Til sognepræsterne, menighedsrådsformændene og ordenshusene

På biskoppens vegne skal jeg meddele, at pastor Stephen Holm af biskoppen dags dato er blevet pålagt kun at fejre messen i sit privatkapel i Sorø og i det hele taget ikke at udøve nogen funktioner i forbindelse med offentlige gudstjenester og valfarter.

Biskoppen pålægger som følge heraf sognepræster, menighedsrådsformænd samt ordenshuse ikke at invitere pastor Stephen Holm til at holde gudstjenester eller udøve andre funktioner i forbindelse med gudstjenester i jeres kirker og kapeller.

Biskoppen beklager, at det af tungtvejende pastorale grunde har været nødvendigt med et sådant pålæg, og håber, at det kan bidrage til ro i bispedømmet.

Den 20. juni 2012

På biskoppens vegne
Lars Messerschmidt, generalvikar”

Et brev dateret samme dag, den 20. juni 2012 blev afsendt til pastor Holm. I dette brev beder jeg pastor Holm om fremover ”kun at fejre gudstjeneste i kapellet i Sorø og i det hele taget ikke at udøve nogen funktion i forbindelse med offentlige gudstjenester og valfarter.” I samme brev blev pastor Holm informeret om, at sognepræster, menighedsrådsformænd og ordenshuse ville blive pålagt ikke at invitere ham til at holde gudstjenester eller udøve andre funktioner i deres kirker og kapeller.

Pastor Holm indankede min disposition af 20. juni 2012 til den romerske Kleruskongregation, som ikke traf nogen afgørelse i sagen samtidig med, at jeg opretholdt mine pålæg. Herefter klagede pastor Holm til den romerske domstol, Den apostolske Signatur, som antog sagen og den 29. november 2017 traf sin afgørelse. Den definitive og fulde ordlyd af afgørelsen er dateret den 7. marts 2018. Denne afgørelse har jeg selvsagt taget til efterretning.

Spørgsmålet, der stod til afgørelse var, om mine pålæg, også indanket for Kleruskongregationen, var en overtrædelse af kirkeretten, dvs. om pastor Holms rettigheder m.h.t. udøvelsen af hans præstelige virke var tilsidesat.

Signaturaen har afgjort, at mine pålæg om indskrænkninger i pastor Holms præstelige virksomhed ifl. brevet af 20. april 2012 var uberettigede og har således anlagt en anden vurdering af de omstændigheder omkring pastor Holms virke end den, mine rådgivere og jeg lagde til grund for min afgørelse.

Pastor Holm kan således atter i det omfang, han bliver bedt om det og ifl. kirkeretten, frit udøve sin præstegerning i bispedømmet.

København, den 23. marts, 2018
+Czeslaw Kozon

Jamen så langt så godt: . . .

Umiddelbart  savner jeg blot:
1. En undskyldning, – nej, det ord kender biskoppen ikke, men så i det mindste det gængse: Jeg ‘beklager’ . . . den smerte, som jeg således uretsmæssigt har tilføjet pastor Stephen Holm gennem så mange år
2. Et svar på mit ovenstående forslag  ang. oliemessen på næste tirsdag. Nå, det re-fremsender jeg så . .
3. Et svar til min advokat, som allerede  den 09. marts tilskrev  biskoppen som følger:
Kære Czeslaw Kozon
På min klient, p. Stephen Holm har jeg forstået, at den af Signaturaen afsagte kendelse i december 2017 nu er på trapperne i fuld ordlyd.
Jeg hører gerne, hvilke overvejelser som den afsagte kendelse giver anledning til, og herunder hvilken form for oprejsning der tænkes tilbudt min klient

Jah . . for som nu afdøde pater Irenæus så ofte sagde “Altså, så let går det nu ikke …”

Det er fredag aften. En dejlig fornemmelse ér det, at det ikke var (og ér) omsonst at klage i Rom. At jeg igen er en ‘fri’ præst, – hvad jeg jo sådan set hele tiden har været, idet jeg (og andre) ikke havde været nødt til at rette mig (os) efter ulovligheder, skønt jeg har overholdt dem til juli 2017. Det har kun enkelte præster i bispedømmet demonstreret.

Fra kl. 16,45 har meddelelsen været at læse på kirkens hjemmeside, – sat på ni minutter efter den personlige henvendelse til mig. . . .Jeg må vel hellere svare biskoppen på denne hans ‘personlige’ henvendelse. Det gør jeg så sent fredag aften:

Kære biskop.
Tak for din personlige henvendelse til mig .
Modus er da udmærket.
De, der dengang blev informeret, skal informeres igen.
Men dengang beklagede du at måtte tage det skridt, du gjorde. Det havde klædt dig, hvis du osse nu havde beklaget den smerte du gennem syv år har pådraget mig, måske endda sagt undskyld. Men det ord har jeg kun hørt dig anvende overfor løgnhalsen Frederik Roed.
Og du er sikkert klar over, sagt med p. Irenæus’ så ofte sagte ord: ”Så let går det nu ikke”
Tænk, at Casper Lund er bedre til det, end du er.
Men alt det vender vi, via min advokat, tilbage til . .
Du slutter med at ønske mig en velsignet påsketid.
I den hilsen sporer jeg, at du helt har fortrængt, hvad jeg skrev til dig, før jeg hjalp dig til kendskab til den udskrevne dom.
Men jeg repeterer da gerne, Værsgo. Glæder mig til at høre fra dig!

– hvorpå jeg re-sender min første mail

Dagen derpå er lørdag, ‘palmelørdag’, og vi har om formiddagen kapellet fyldt af mennesker, der vil begynde den stille uge hos os. Allerede i går aftes strømmede det ind med lykønskninger fra mange, og endnu flere er kommet til, opdager jeg, da jeg i dag sidst på eftermiddagen åbner min mail og efterfølgende ta’r et look på vores facebook-gruppe ‘Ucensurerede . .’, hvor et medlem i går slog meddelelsen fra biskoppen op. En del henvendelser gi’r imidlertid samtidig udtryk for, at  “så billigt bør han ikke slippe!”

Jeg læser biskoppens meddelelse igennem igen, og konstaterer:

1. atter er der blevet talt OM mig og TIL mig, men ikke MED mig.

2. at en beklagelse eller undskyldning for en næsten 6-årig ulovlig isolation  af en præst, ikke findes i Kozons tekst, end ikke i svageste antydning

3. Kozon skriver: ‘Herefter klagede pastor Holm til den romerske domstol, Den apostolske Signatur’, Det er ikke sandt. Jeg klagede i april 2014 til Kleruskongregationen og fik et intetsigende svar. Min herværende advokat lod mig vide, at det skulle vi ikke finde os i. Vi skulle  klage og dét ‘et trin højere’. Dette højere trin er imidlertid paven selv. Min advokat tilskrev så Pave Frans via hans ‘statsminister’ Pietro Parolin, og paven sendte sagen til Signaturaen, som  april 2015 helt uventet meddelte mig, at denne Højesteret var indstillet på at tage sagen, såfremt jeg accepterede. Og det gjorde jeg. . .  Siden har jeg takket paven.

4. I meddelelsen skriver Kozon, at Signaturaen har afgjort, at mine pålæg .. var uberettigede og har således anlagt en anden vurdering af de omstændigheder omkring pastor Holms virke end den, mine rådgivere og jeg lagde til grund for min afgørelse.”
a.
ikke ‘uberettigede’, men ulovlige. Signaturaen har overhovedet ikke anlagt nogen vurdering om ‘mine omstændigheder’, men helt tydeligt om biskoppens! Man har gjort biskoppen det klart, at han med sine dispositioner har handlet ulovligt og kirkeretsstridigt. Det drejer sig ikke om ‘vurderinger’ om mig (Roms og Kozons til sammenligning), men om Roms pegen på Kozons kirkerets-stridige fremturen gennem 6 (8) år.
b. ‘mine rådgivere og jeg …’ Når man véd, at den mand kun gør, hvad der passer ham og kun retter sig efter sine rådgivere, når de siger dét, han gerne vil høre, – dét er i øvrigt hans ret, – er det i den grad grotesk, nu at føre disse rådgivere som nærmest medansvarlige for dumhederne ind på scenen og trække dem frem i frontlinjen. Han skriver ikke: ‘hvad jeg, efter at have ladet mig rådgive, beslutter’. Det burde han have gjort, istedetfor at lade disse arme rådgivere figurere som skjoldvagt. Tænk, hvis det når frem til Rom, at biskoppen af København har rådgivere, der anbefaler ham ulovligheder. .  . endda overfor kolleger??
c. Noget lignende gælder i øvrigt Lars Messerschmidt i tekstens begyndelse: “Den 20. juni 2012 sendte daværende generalvikar Lars Messerschmidt nedenstående meddelelse ud . . .”   Hvorfor ikke straks: “Den 20. juni 2012 sendte daværende generalvikar Lars Messerschmidt i mit navn nedenstående . . .” Først til sidst hedder det: “På biskoppens vegne”
Pastor Lars Messerschmidt var indsat som sognepræst i dét år, jeg var suspenderet. Det var let for mig at være loyal overfor ham, for han behandlede mig godt. Anderledes så det ud efter min pensionering, men jeg husker, at jeg ved gennemlæsning af de af biskoppen til Rom sendte dokumenter faldt over en udtalelse af generalvikaren  ang. mig, som vakte såvel glæde som undren. Jeg husker ikke den nøjagtige ordlyd, men lidt i denne stil: “Du får mig ikke til at give ordrer, men jeg skal drage omsorg for, at de ordrer, du giver, bliver efterfulgt”

4. Endelig undgår Kozon behændigt at nævne, hvad dommen osse berører: nemlig påtale af mangel på beskyttelse af en præst, når vedkommende præsts rygte uretsmæssigt nedsættes i offentlighedens bevidssthed, i øvrigt jvf. dansk straffelovs § 267 Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder.

5. Kozon slutter med at skrive: ‘Pastor Holm kan således atter . . . frit udøve sin præstegerning i bispedømmet’. Og nævner samtidig: jvf. kirkeretten, – i sig selv grotesk, al den stund, at han selv har brudt den. . .
Jamen de ulovlige restriktioner af 2012 forbød mig jo ikke kun offentligt at udføre præstetjeneste. Det blev mig osse forbudt at udføre lægmandstjenester: jeg fik pålagt ikke at måtte være organist, ikke være lektor,  ikke måtte foreslå/vælge salmer, ikke udføre sakristantjeneste, ikke at være sekretær i et menighedsråd. Og, jvf. ‘morsom’  skrivelse af 16, 01. 2014 heller ikke gøre det, som jeg ikke gjorde!
Det burde vel have fremgået af meddelelsen, at SAMTLIGE restriktioner er bortfaldet !!

For sandheds skyld skal det medtages, at der de mange år igennem har været enkeltstående ‘lempelser’, ligesom jeg uhindret har kunnet foretage begravelser, hvor det forud var ønsket af afdøde.

Angående ovennævnte og flere ting er der ikke gjort rent bord endnu! Herom skal jeg straks efter påskehøjtiden tale med min herværende advokat.

Tilbage til min mail til biskoppen af 20. marts, hvor jeg lufter en mulighed for, at han ikke bare i ord, men osse i handling viser, at ophævelsen af restriktionerne er en realitet. For efter at han gennem så mange år har ‘hængt mig ud’, er det ikke nok, bare at skrive. Han må osse vise. Det kan han gøre på flere måder, ikke nødvendigvis på den af mig lidt jokemæssigt foreslåede måde. Nu er det den 25. marts, og jeg har ikke fået svar. Det kan jeg ikke acceptere. Jeg rykker for svar og finder følgende i min mailbox natten til den 26.:

Kære Stephen,
Selv om jeg har lang erfaring med, hvad der sker med vor korrespondance og derfor altid har forsøgt at formulere mig, så andre har kunnet tåle indsigt i den, finder jeg det dog efterhånden  ikke hensigtsmæssigt, at den med stor sandsynlighed lander på din blog og måske også på facebook, så derfor må vi finde en anden kommunikationsform.
Med de venligste hilsener

Altså intet svar! . . . Jeg tilmailer biskoppen og anfører, at det altid er fornuftigt, – særlig i hans stilling, – at formulere sig, så andre kan tåle indsigt og efterlyser derpå forslag til ‘anden kommunikationsform’ . . . Jeg får intet svar. . . En sidste gang udbeder jeg mig svar og tilbyder ham, af hensyn til hans blog- og facebook-skræk, blot at skrive et et-tal hvis ja, og et to-tal hvis nej. . . Intet svar! . . I Confiteor siger vi altid: “i tanke, ord og gerning!” Jeg håber ikke, at jeg bliver nødt til at meddele Signaturaen, at biskoppen nok ‘i ord’, men på ingensomhelst måde ‘i gerning’ har efterkommet dommen fra Rom.

Af grunde, nævnt i begyndelsen af kap. 25, udebliver jeg med lettelse således i dag fra oliemessen, men hvis biskoppen på en eller anden led havde accepteret mit forslag af 20. marts eller tilbudt noget alternativt, var jeg kommet.

I øvrigt har en ved domkirken ansat fortalt mig, at han i marts 2011, – efter ophævelsen af suspensionen af fire præster (jeg var den ene) , som havde været beskyldt for seksuelle overgreb, var foretaget, – havde foreslået biskoppen det samme: altså at tage de fire præster i sin nærhed under den forestående oliemesse. Osse dengang vandt forslaget ingen lydhørhed hos excellencen.

I dag skærtorsdag formiddag modtager jeg en kort mail fra folkekirke-sognepræsten i Pedersborg, som samtidig er provst for Sorø-Ringsted provsti. Til orientering havde jeg sendt ham meddelelsen fra kirkens hjemmeside om Roms afgørelse. Han skriver:

Kære Stephen
Tak for din hilsen og tillykke med ankeinstansens afgørelse – langt om længe.
Jeg håber, at du selv har modtaget en mindre formel og måske venligere orientering?
Glædelig påske til jer på Lærkevej
Lars 

Ja, sådan reagerer normalt tænkende mennesker. Men jeg ‘mistænker’ Lars for at skrive, som han gør, fordi han fornemmer, at det aldrig ville være tilfældet.

Nået til 2. påskedags aften, hvor der i den forløbne uge har været tale om afbrydelse af diplomatisk forbindelse med Rusland og store dele af den øvrige verden, må jeg konstatere, at min biskop, umiddelbart efter at han forrige fredag  har måttet ophæve sine kirkerets-stridige resolutioner omkring mig, har ladet sig inspirere og afbrudt forbindelsen med mig. Han nægtede mig svar på et stillet spørgsmål og skrev som fortalt:   “Vi må vi finde en anden kommunikationsform”. Jeg anmodede om oplysning om, hvilken form han havde i tankerne. Jeg har intet hørt. . . .

Jeg kan således konstatere, at efter  biskoppen er blevet dømt og jeg sat fri, har han afbrudt kontakten med mig. Men ‘så let går det nu ikke.’

I går, søndag d. 08. april, hvidesøndag, stødte jeg uventet på biskoppen ved en fest på Amager. Vekslede kort et par ord med ham. Udspurgte ham, nu lejlighed var der, om fremtidig kommunikations-måde!? “Som for eksempel nu”, sagde han. “tete-á-tete!”  Faktisk virker det på mig, som om han ærligt ikke forstår et muk af situationens alvor.

Hvorom alting er! Det er nu mandag d. 09. april. Vi fejrer dette års sene Mariæ bebudelsesdag, vores ordensfamilies hovedfest, og vi får huset fuldt af mennesker. Tredje påskedag sendte jeg Kozon en mail, hvori jeg klart gjorde ham opmærksom på, at offentliggørelse af konklusionen af hans dom fra Signaturaen ikke var afslutningen på et mangeårigt forløb, men begyndelsen til en alvorlig oprydning. Samtidig med, at jeg har givet ham tidsfrister m. h. t. hvor længe jeg forholder mig tavs m. h. t. udmelding til pressen, og hvornår jeg, efter reglerne fornyet vil anlægge hierakisk rekurs i Rom.

I dag har han modtaget et længere brev fra min advokat, som i strenge vendinger over for ham fastholder, hvad der er udestående.

Kong Christian den Fjerdes datter, den begavede og åbentmundede Leonara Christina, blev ved iscenesættelse af sin ærkefjende, Frederik den Tredie’s smådumme dronning Sofie Amalie, holdt fængslet i det københavnske Blåtårn gennem 21 år. I Maison Montfort i Sorø har jeg katolsk set siddet fængslet i næsten 6 år. Omend Maison Montfort er ligeså vidunderligt som Blåtårn var rædselsfuldt, så er der, med den hastighed udviklingen i dag foregår, ikke den store forskel på 6 år nu og 21 år dengang. Leonora udfyldte tiden til at skrive om sine oplevelser i sin berømte ‘Jammers Minde’. Jeg har brugt den til at skrive en parallel: ‘Hold ud, hold ud, hold ud!’, som du, kære læser, lige netop nu beskæftiger dig med.
Så såre Sofie Amalie døde, blev det meddelt Leonora, at hun allerede den kommende nat i al diskretion kunne forlade Blåtårn. Men nej, så let går det nu ikke! . . “Jeg vil ud med maner!”, sagde hun, – og dét kom hun den følgende dag, – i fuldt dagslys og med fuld honnør.

Jeg har ikke måttet afvente et dødsfald, men en paves indgriben, og da denne indgriben ikke længere kunne betvivles, udgik en stilfærdig meddelelse af sølleste art. Men så let går det nu ikke. Med Leonora Christina siger jeg :

JEG VIL UD MED MANÉR !!

– hvilket nu afventes . . . .

– fortsættes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold ud, hold ud, hold ud !! (26)

 

– fortsat

  1. En uartighed af rang!
    (Jubilæum i Holbæk)

Man forbereder i Holbæk at skulle holde jubilæum. Elvte november 2017,  på sognets og kirkens titularfest:  den hellige Elisabeth af Thüringen.  Primært hundredåret for menighedens grundlæggelse, sekundært tres-året for den nuværende sognekirkes indvielse.

Dengang jeg i 2010 blev falsk beskyldt, var to beskyldninger fra menighedsmedlemmer i Holbæk, hvoraf iøvrigt den ene mindre end en  måned efter indgivelse blev tilbagetrukket. Naturligvis har det skabt spændinger på stedet, især blandt de to impliceredes familier, som ellers skylder vores kommunitet en del, – spændinger, som mine to efterfølgere i sognepræsteembedet ikke har formået at opbløde og heller ikke har ønsket at opbløde, al den stund, at de fint har bidraget til, effektivt at få trukket den af biskoppen befalede tykke streg, som blev beordret trukket efter mit ophør som sognepræst på stedet.

Jeg havde således ikke forventet at få en invitation, men jo mere dagen nærmede sig, jo mere urimeligt fandt jeg det. Ikke, fordi jeg gerne ville deltage, ikke af personlige grunde, men fordi jeg fandt, at en manglende invitation faktisk er en uforskammethed! For ikke at sige en uartighed af rang.

Hvorfor?

For det første: Menigheden i Holbæk er grundlagt af vores ordensfamilie, montfortanerne,  og ordenen  har betjent den i 93 af de 100 år. De eneste repræsentanter i DK for ordenen er p. Thomas Birkheuser,  br. Poul-Erik Jensen og jeg selv. Og ingen af os inviteres.

For det andet: I de forløbne hundrede år har jeg været sognepræst en fjerdedel af tiden. Og over halvdelen af den tid, hvor den nuværende kirkebygning har været sognekirke, og hvis nuværende indre i høj grad skyldes Montfortkommunitetets initiativ og økonomiske støtte.

For det tredje: At menighedens faciliteter i dag ikke er begrænset til kirkebygningen og dens kælder, men at Elisabethinersøstrenes tidligere hus, som bispedømmet efter søstrenes afgang fra Holbæk i 1974 havde udlejet til Holbæk kommune, er blevet tilknyttet kirken  og indrettet til menighedsafdeling, præstebolig  og udlejningsafdeling, ér tilkæmpet i min tid som sognepræst.

En måned før jubilæet skærer jeg det hér nævnte ud i pap i en mail til sognepræst og menighedsrådsformand, – en mail, som jeg, før afrundende bemærkninger,  afslutter således:

Dags dato har jeg ikke modtaget nogen invitation til jeres fest,
– hverken som tidligere sognepræst gennem 25 år
– eller som repræsentant for dén ordensfamilie, der har grundlagt sognet og gennem 93 år har oparbejdet og videreført det
– og regner heller ikke med at modtage en sådan.

Denne mail er ingen opfordring til at indhente det forsømte, men et udtryk for, at det, set med mine og mange andres øjne, er en uforskammethed af rang, ja, en direkte, uhørt uartighed, som der ikke kan findes nogen legal undskyldning for.

Den 05. november, en uge efter et afholdt menighedsrådsmøde, får jeg ikke desto mindre svar fra sognepræsten, – med et indhold, ganske som forventet, – med en beslutning, helt sikkert befordret af ham, – hvori det bl. a. hedder:

Din personlige fortjeneste for kirkebygningen vejer utvivlsomt tungt, men den smerte, som din skribentvirksomhed påfører efterhånden ikke så få mennesker i menigheden – dine tidligere sognebørn – vejer mindst lige så tungt, måske tungest. Ikke desto mindre, at du lover at fortsætte din krig (læs venligst afslutningerne på alle afsnit af dine ”Hold ud! Hold ud!”).

Din mail har udrettet, at sagen blev drøftet på det sidste menighedsrådsmøde og vi kunne ikke finde det hensynsfuldt at invitere dig til Sankt Elisabeths fest. Din tilstedeværelse kommer sikkert til at gøre ondt på alt for mange mennesker.

Inviterede eller ej. Montfortanerne skal repræsenteres, så på jubilæumsdagen møder vi op i kirken til festmessen og sætter os på en af de bagerste bænke.  Alle, som husker os fra for syv år siden, gi’r os knus og venlige ord. Det er mest udlændinge. Vi bemærker, at den danske del af menigheden, ihvertfald ved dette jubilæum er skrumpet ind til at kunne tælles på to hænder. To af de fra menighedsrådet tilstedeværende, som kommer forbi os, negligerer os: den ene: en tamil, som har jeg hjulpet i en ægteskabssag, en indsats, som en tid lang gav mig de fleste tamilere i menigheden på nakken;  den anden: en tidligere elev fra min tid som lærer i Nordsjælland, hvor jeg var medvirkende til hendes optagelse i den katolske kirke og siden som præst hjulpet i forbindelse med sanering af hendes ægteskab og egentlig har vist ret stor tillid . . .   Vi glæder os over at konstatere, at kirkerummet smukt er blevet nymalet op til festen. Men belysningen??  En nymonteret korrumsprojektør skinner direkte ind på den nøgne væg og et stykke af loftet over det store opstandelses-krucifiks. Under krucifikset, hvor korstolene står, er området henlagt i skygge. De fire lysekroner i kirkerummet har hver to kranse af el-pærer. Kun den underste gi’r lys, i den øverste er der indsat pærer, der bare svagt glimter.

Messen begynder. Indgangsprocession: Biskoppen og sognepræsten, ydermere den netop nu i København på besøg værende ny nuntius , som biskoppen har bragt med, – sammen med en præstegæst fra Litauen. Sidstnævnte to har naturligvis aldrig tidligere været i Holbæk. I sin indledning nævner sognepræsten, nervøs og delvis uforståeligt, at grundlæggelsen af menigheden er foretaget af montfortanerne, og han opremser rækken af sognepræster, hvor så og sige ingens navne bli’r udtalt rigtigt, bortset fra ‘Stephen Holm’.  Men det nævnes da ikke, at denne sognepræst gennem 25 år og hans medbroder , begge repræsenterende montfortanerne, er til stede, omend siddende i kirkebænken.  For sognepræsten såvel som for biskoppen er vi ‘luft’.

Messen fortsætter. Bemærkelsesværdig god menighedssang, – men  organisten er jo osse kompetent. Til gengæld uorden i sangteksterne. Og jeg tænker på det smukke hæfte vi lavede til kirkens 50-års-jublilæum, hvor iøvrigt både borgmesteren og en repræsentant fra folkekirken var inviterede, – og deltog.

Kort før messens slutning får Nuntius ordet. Noget skal han jo sige, når han nu er bragt med. Højst fem minuttet taler han, men indkasserer to gange et bragende bifald. Forståeligt. For det er virkelig forløsende at lytte til et menneske, der helt enkelt taler fra hjerte til hjerte. Og det kan amerikanerne.

Efter messen er der procession til Elisabethstatuen. – en mat ‘forestilling’ i sammenligning med tidligere. Halvdeprimerede tager vi derefter hjem til Sorø. Holder os væk fra festen. Hygger os derhjemme med en grillkylling fra Cafe Luccas og en god flaske rødvin.

Men ‘post festum’ mailer jeg til sognepræsten og siger ham, som en slags svar på hans mail af 05. november,  klart min uforbeholdne mening. Blandt andet skriver jeg:

Du har med succes arbejdet på at virkeliggøre, hvad din biskop, som hentede dig herop, befalede, da vore 26 år på Vestsjælland var omme. “Der skal slås en TYK streg!!”.  Det naturlige bånd mellem tre menigheder og deres hyrde(r) gennem 26 år skulle aktivt hugges over.  Dén ordre udførte Lars M. til punkt og prikke, og som hans efterfølger har du trofast fortsat linjen. Selv fortalte du mig ved din udnævnelse: “Jeg sendes hertil med instruktioner!”. Du har fint bidraget til, at den unaturlige og umenneskelige fremmedgørelse overfor dém, der på en måde var vores familie, et langt stykke af vejen er lykkedes. For som det hed i ‘Sjællands Tidende’, hvor det blev fortalt, at du som min efterfølger skulle redde kirken på Vestsjælland:  “Som barn legede jeg ikke præst, men kommandosoldat!”  Præst, – en flittig og arbejdsom, –  er du blevet, og kommandosoldat er du forblevet.

 En del af dem, som ikke kan holde dig ud, har desværre forladt ‘foretagenet’.  Andre søger hértil.  Dem, som måtte have brug for noget smertestillende, når de ser og hører mig, er naturligvis ikke kongruente med dem, som, når vi støder på dem, omfavner os og siger gode ord.  Dém er der vel osse plads til?.  Den katolske kirke i Danmark er mindst lisså meget min kirke som din. Mindst er den Nuntius’, hvis Holbæk-besøg opreklameres.  . . Hvorimod dém, der har slidt og slæbt på stedet i 25 år. .  . .

I øvrigt gider jeg ikke henvisninger til mine blog-tekster! “Hvis jeg taler usandt, så bevis, at det er usandt! Hvis jeg taler sandt, hvorfor slår du mig så??”

Den dybeste årsag til hele det groteske forløb er dybest set ikke sognepræsten. Årsagen er biskoppen, som endog havde chance for på stedet at ‘udligne’, men ikke gjorde det.  Og er man som min efterfølger kommandosoldat, lever man under mottoet: “Der Führer spricht, wir folgen” . .  i håb om, at det nok i sidste ende vil gi’ personlig pote, uanset, hvad man personligt inderst inde måtte fornemme . .

På facebook-siden ‘Ucensurerede katolske stemmer”, var der i anledning af Nuntius’ besøg åbnet en tråd, hvor en replik ledte over på Holbækjubilæet med en henvisning til en netop bragt artikel i ‘Nordvestnyt’. På dén tråd indsætter jeg en henvisning til et af mig skrevet blogindlæg om Holbæk menigheds historie, som umiddelbart kun synes overfladisk kendt, – og efter jubilæumsmessen indsætter jeg bl. a. følgende:

– og undrede os over, at Elisabeth, som Elisabethinersøstrene har overdraget Holbæk som Elisabeth af Thüringen, nu pludselig skulle være Elisabeth af Ungarn. Ok, dér er hun født, men som fire-årig kom hun til Thüringen. Hele hendes helliggørelsesproces har fundet sted dér. Dér er hun død og begravet. Og til dér: Wartburg og Marburg, har Holbækmenigheden i vores tid valfartet to gange. Elisabeth er én af Tysklands mest ‘populære’ helgener. Men nu skulle hun så pludselig anråbes som ugrisk . . Nå, sådan er der så meget, man undrer sig over . . .
Lad mig fortælle en lille episode fra hendes liv:
Som fyrstinde åbnede hun under stor modstand fra hoffet Wartburgs kornlagre og lod de fattige fra Eisenach forsyne sig.
Senere, da hun forlod Wartburg for i Eisenach at leve som fattig blandt de fattige, skulle hun en dag over floden, der løber gennem byen. Midt på broen træffer hun én af dem, som hun før som fyrstinde har hjulpet. Men nu, hvor der ikke ‘er mere at hente’, og hvor der lissom ikke er plads til passage for dem begge på broen, skubber vedkommende Elisabeth i floden og fortsætter derefter mod land. Med sit på det tørre.

Hvorfor kom jeg til at tænke på netop dén episode??

https://stephenholm.wordpress.com/2017/11/07/man-runder-de-hundrede/

– fortsættes

 

Eksempel Assens

Den gudskelov stærke menigheds-blæst omkring beslutning om lukning af den af montfortanerne grundlagte menighed og byggede kirke i Kalundborg, som vi forlod i 2011, har inspireret mig til en slags status over senest myrdede kirke/menighed, – nemlig Vor Frelsers i Assens, hvor vi i syv år var tjenestegørende.

Vi, Montfortkommunitetet, overtog i  2005 ‘ruinen’ Assens, – på eget initiativ. Efter træghed fra bispedømmet, som havde dømt den til nedlæggelse, men støttet af Odense, som Assens på det tidspunkt hørte under.

Vi:
lod alterrummet i kirken nymale
og satte ny belysning op, så kirkerummet strålede
købte og installerede orgel
omdannede det nederste af kirken til kaffestue
fornyede et næstent sammenstyrtet tag på et udhus til kirken
fornyede udtjente tagrender på tårnet og  restaurerede vejrhanen
Haveområderne blev saneret.

Til kirken hørte et hus (præstegård) i stand under middel.
Menigheden disponerede over  to små  værelser i stueplan
Herudover to udlejningslejligheder, (stuen og 1. sal) som vi, til trods for kvaliteten, gunstigt fik udlejet:  7000 kr. indtægt pr. måned
På 2. sal et stort tomt værelse, som blev indrettet til præsteværelse, nymalet og gulvtæppe lagt på. Møbleret.
Koldt og varmt vand blev installeret i menighedsafdelingen og det ny  præsteværelse. Vand havde man ellers måttet ‘låne’ i et overfor kirken liggende supermarked.
Ved hjælp af den vietnamesiske del af menigheden blev husets facade istandgjort og hele bagsiden af huset nymalet.
Vinduer i 1. sals lejligheden samt i det nyindrettede præsteværelse blev totalt fornyet.

På et tidspunkt var en Kristusfigur på kirkens facade i fare for at styrte ned. Vi tilbød bispedømmet at tage den ned og opstille figuren i haven, uden udgift for bispedømmet.  Dette afslog man: Figuren skulle istandsættes og nyopsættes. Og bispedømmet afholdt den selvvalgte udgift.

Alt andet har bispedømmet ikke bidraget til med så meget som en krone, hvorimod Montfortkommunitetet og andre har støttet. Vi har således ikke på nogen måde i vore syv år (2005-2012) ligget bispedømmet til last. Tværtimod: Bispedømmet har indkasseret 35% af de fleste indtægter som den lille menighed har haft.

Vi modtog i 2005 en kasse med ca. 20.000 kroner. Da bispedømmet slagtede den smukke kirke, var der 100.000 kr. i kassen.
Da vi kom til Assens var der små 50 mennesker i kirkedistriktet. Personligt besøgte jeg så at sige hver husstand. Da vi afleverede, var der 95 på listen.
Da vi kom, var messedeltagerne ved to månedlige søndagsmesser 6-8.  Da vi forlod, var gennemsnittet af messedeltagere hver søndag (lørdag) 20.

Vores lægbroder og jeg selv kunne i 2011 have taget bolig i huset i Assens og fortsat sjælesorg og administration, så lang tid vore kræfter endnu ville række.  Men nej! Man valgte at formøble kirke plus hus i Assens til 1 million kr, og installerede os, – efter eget valg, – i Sorø i en skøn villa til 2,2 millioner.  Med påbud til mig om, ikke at foretage mig nogetsomhelst uden for vores domicil. Dét, man normalt kalder ressourcespild.

Nu er alle muligheder i Assens ødelagt, det såkaldte messested er selvfølgelig ikke blevet til noget, og den lille menighed er smuldret, – kun ganske få tilbagelægger de 38 km til kirken i Odense eller de 40 km til kirken i Fredericia

Sådan opfatter bispedømmet København åbenbart missionsbefalingen: “Gå ud i alverden og forkynd evangeliet for alle mennesker”

Nationalmuseet har gudskelov fastholdt, hvad vor aktuelle ledelse for et år siden bare har formøblet, – uden respekt!  Læs her, se smukke billeder, og bliv gul og grøn af ærgrelse, sådan som vi selv bliver det

http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Odense_2617-2624.pdf